Preprava osôb - Krnáč preprava s.r.o.

PREPRAVNÝ PORIADOK:

Krnáč preprava, s.r.o., podľa § 4 zákona č. 56/2012 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej doprave vydáva tento PREPRAVNÝ PORIADOK NA PRÍLEŽITOSTNÚ A OSOBITNÚ PRAVIDELNÚ AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

Článok 1

Základné ustanovenia

1) Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu a cestovnú batožinu.
2) Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je Krnáč preprava, s.r.o., dopravca je registrovaný v obchodnom registri.
3) Prepravou sa rozumie premiestňovanie osôb a batožiny dopravným prostriedkom.
4) Prevádzková povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou.
5) Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťaženosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.
6) Konkrétne podmienky prepravy cestujúcich a batožiny sú stanovené vopred a to v pokynoch pre klientov, ktorí si zakúpili zájazd, je tam termín odchodu, predpokladaný príchod, zastávky cca každé tri hodiny.
7) Cena dopravy je stanovená pevne, ktorá je obsahom Zmluvy o preprave.

Článok 2

Rozsah autobusovej dopravy

1) Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca príležitostnú a osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu.
2) Príležistostná a osobitná pravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb iba určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnutú cenu. Je ňou každá príležitosť alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.
3) Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca príležitostnú a osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu v rozsahu:
a) vnútroštátna autobusová doprava
b) medzinárodná autobusová doprava

Článok 3

Povinnosti dopravcu

1) Všeobecné povinnosti dopravcu sú:

a) vykonávať autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku,
b) označiť autobus používaný na podnikanie svojím obchodným menom,
c) zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a na starostlivosť o osádku autobusu o cestujúcich,
d) zabezpečiť, aby v autobuse, ktorý sa používa na podnikanie bol doklad o oprávnení podnikať,
e) zabezpečiť, aby autobus, ktorý sa používa na podnikanie, garážoval na vymedzených stanovištiach,
f) vykonávať príležitostnú a osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou,
g) zabezpečiť zoznam cestujúcich na ktorom je meno a priezvisko, číslo platného cestovného dokladu (cestovný pas alebo občiansky preukaz), dátum narodenia a obec v ktorej má cestujúci trvalý pobyt,
h) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody,

Článok 4

Zmluva o preprave osôb

5) V priležitostnej a osobitnej pravidelnej autobusovej doprave dopravca prepravuje určitú skupinu cestujúcich podľa vopred uzatvorenej zmluvy o preprave osôb.
6) V priležitostnej a osobitnej pravidelnej autobusovej doprave prepravná povinnosť dopravcu vyplýva z vopred uzatvorenej zmluvy o preprave osôb.
7) V priležitostnej a osobitnej pravidelnej autobusovej doprave dopravca nemá prevádzkovú povinnosť.

Článok 5

Práva cestujúceho

1) Cestujúci má právo:
a) na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom na prepravu batožiny a príručnej batožiny,
b) na miesto podľa miestenky na vopred určené miesto v autobuse, najneskôr 10 minút pred odchodom autobusu,
c) kto obsadí miesto neoprávnene, je povinný ho ihneď uvoľniť,
d) ak cestujúcemu vznikne ujma počas prepravy, najmä na zdraví alebo škoda na príručnej batožine alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za ňu dopravca, podľa ustanovení občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov.

Článok 6

Povinnosti cestujúceho

1) Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu. Cestujúcim nie je dovolené:
a) prihovárať sa vodičovi počas jazdy
b) pískať, spievať, hlučne sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať reprodukovanú hudbu a reč)
c) fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre cestujúcich
d) zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča.

2) Ďalej je cestujúci povinný: a) poslúchať pokyny a príkazy člena osádky autobusu, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich, alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
b) keď autobus stojí a vodič alebo iný člen osádky autobusu dá pokyn; nastupovať
c) strpieť na hraničných prechodoch kontrolu cestovných dokladov príslušníkmi pasovej a colnej stráže a dodržiavať colné predpisy danej krajiny.

Článok 7

Preprava batožiny cestujúceho

1) Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim, pod jeho dohľadom a na jeho zodpovednosť v odkladacom priestore spravidla nad sedadlom. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.
2) Cestovná batožina sa v zásade prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča mimo priestoru vozidla.
3) Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo hmotnosť možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle.
4) Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť dopravcovi pri ukladaní alebo pri vykladaní batožiny primeranú pomoc.
5) Batožinu musí cestujúci uložiť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala výkon služby vodičom a neobmedzovala nastupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.
6) Z prepravy sú vylúčené:
a) nabité strelné zbrane a sečné zbrane
b) veci, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť odev cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia
c) veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu
d) batožiny, ktorých celková hmotnosť presahuje viac ako 15 kg a nadrozmerné batožiny (na jedného cestujúceho)
e) živé zvieratá všetkého druhu
f) živé rastliny

Článok 8

Vylúčenie osôb z prepravy

1) Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú viditeľne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov alebo iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu.
2) Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo odvodu obce je neprípustné.

Článok 9

Vzťahy cestujúceho a členov osádky autobusu

1) Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči osádke autobusu disciplinovane a v čase, keď autobus stojí.
2) Členovia osádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo k narušeniu pokojnej prepravy

Článok 10

Mimoriadne udalosti počas prepravy

1) Členovia osádky autobusu sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúcich, alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb povinní:
a) poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc
b) urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,
c) urobiť opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.

2) Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa ods.1.

Článok 11

Nájdené veci

1) Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich v autobuse, opustenú batožinu odovzdá vodič alebo iný člen osádky v cestovnej kancelárii. Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie majiteľovi, poprípade najbližšiemu PZ oproti potvrdeniu.
2) Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne je povinná preukázať vlastníctvo nájdenej veci .

Článok 12

Záverečné ustanovenia

1) Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.
2) Tento prepravný poriadok je účinný dňom dostupnosti na webovej stránke www.krnacpreprava.sk
3) Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v plnom znení.

<< Autobusová preprava osôb